المپیاد-مسائل برگزیده پیشنهادی برای المپیاد

مسائل این کتاب چکیده‌ای از مسائل پیشنهادی معتبرترین مسابقه‌ی بین‌المللی ریاضی می‌باشد، برای تمامی دانش‌آموزان که در سطوح مختلف خود را برای شرکت در المپیادهای ریاضی آماده می‌کنند، مثمر ثمر خواهد بود. البتّه مخاطب این کتاب تمامی کسانی هستند که از حل کردن مسائل دشوار ریاضی لذّت می‌برند.

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....