المپیاد-کتاب ترکیبات-جلد اول

در این کتاب شاخه‌ای از المپیاد ریاضی یعنی ریاضیات گسسته به صورت بسیار روان آموزش داده شده است. جلد اول این کتاب شامل 15 بخش با عناوین زیر می‌باشد:
اصول اولیه شمارش
معرفی چند نماد
جایگشت و تبدیل
جایگشت دوری
جایگشت با تکرار
ترکیب
مساله مسیر
معادله خطی با ضرایب واحد
مسائل توزیع
بسط دو جمله‌ای
بسط چند جمله‌ای
اصل شمول و عدم شمول
دوگانه شمردن
اتحادهای ترکیبیاتی
مسائل گوناگون
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....
کاربر مهمان :
ممنون خیلی دنبالش بودم