سوالاتی از مجموعه ها نهم :

این فایل به صورت pdf است و از خود کتاب وزارتی به صورت سوالاتی ۴ گزینه ای طراحی شده است. پاسخ آن را به صورت عددی ۱۰ رقمی میبینید که در آن رقم اول سمت چپ گزینه صحیح سوال اول رقم دوم سمت چپ گزینه صحیح سوال دوم و...: 3322342314

ادامه ....

جزوه مطالعات نهم :

درس 12تا24 که در امتحانات خرداد 80درصد سوالات خرداد از فصل7 تا 12 است کلاس نهم

ادامه ....

فارسي نهم ساختمان واژه :

ساده- مركب- مشتق- مركب -مشتق مركب

ادامه ....

تعداد 1-3          کل مطالب 3