سوالاتی از مجموعه ها نهم

این فایل به صورت pdf است و از خود کتاب وزارتی به صورت سوالاتی ۴ گزینه ای طراحی شده است. پاسخ آن را به صورت عددی ۱۰ رقمی میبینید که در آن رقم اول سمت چپ گزینه صحیح سوال اول رقم دوم سمت چپ گزینه صحیح سوال دوم و...: 3322342314

عرضه شده توسط : Kasra Fadaei
ادامه ....
1