کتاب کار زمستونک-ویژه سنین 4-5 سال :

مروری بر خلاصه کتاب:

- کتاب حاضر شامل مجموعه آموزش‌هایی جهت گروه سنی 4 تا 5 سال می‌باشد. سعی شده در این کتاب آموزش‌هایی طبقه‌بندی شده برای هر ماه به صورت مجزا قرار داده شود.

- سعی کنید مجموعه آموزش‌های هرماه حتماً‌ در همان ماه انجام شده و کودکان را راهنمایی کنید که کارهای مربوط به هر صفحه را در همان روز انجام بدهند.

- در پایان هر ماه فعالیت‌های پیشنهادی در ارتباط با واحدهای مورد آموزش قرار داده شده است.

- از فعالیت‌های پیشنهادی هر کدام را که مایل هستید با وسایل آن را در اختیار دارید با کودکان انجام دهید می‌توانید از پیشنهادات ایده گرفته و کارها و فعالیت‌های متفاوتی انجام بدهید

ادامه ....

کتاب کار زمستونک-ویژه سنین 3-4 سال :

مروری بر خلاصه کتاب:

- کتاب حاضر شامل مجموعه آموزش‌هایی جهت گروه سنی 3 تا 4 سال می‌باشد. سعی شده در این کتاب آموزش‌هایی طبقه‌بندی شده برای هر ماه به صورت مجزا قرار داده شود.

- سعی کنید مجموعه آموزش‌های هرماه حتماً‌ در همان ماه انجام شده و کودکان را راهنمایی کنید که کارهای مربوط به هر صفحه را در همان روز انجام بدهند.

- در پایان هر ماه فعالیت‌های پیشنهادی در ارتباط با واحدهای مورد آموزش قرار داده شده است.

- از فعالیت‌های پیشنهادی هر کدام را که مایل هستید با وسایل آن را در اختیار دارید با کودکان انجام دهید می‌توانید از پیشنهادات ایده گرفته و کارها و فعالیت‌های متفاوتی انجام بدهید.

ادامه ....

کتاب کار پائیزک-ویژه سنین 4-5 سال :

مروری بر خلاصه کتاب:

- کتاب حاضر شامل مجموعه آموزش‌هایی جهت گروه سنی 4 تا 5 سال می‌باشد. سعی شده در این کتاب آموزش‌هایی طبقه‌بندی شده برای هر ماه به صورت مجزا قرار داده شود.

- سعی کنید مجموعه آموزش‌های هرماه حتماً‌ در همان ماه انجام شده و کودکان را راهنمایی کنید که کارهای مربوط به هر صفحه را در همان روز انجام بدهند.

- در پایان هر ماه فعالیت‌های پیشنهادی در ارتباط با واحدهای مورد آموزش قرار داده شده است.

- از فعالیت‌های پیشنهادی هر کدام را که مایل هستید با وسایل آن را در اختیار دارید با کودکان انجام دهید می‌توانید از پیشنهادات ایده گرفته و کارها و فعالیت‌های متفاوتی انجام بدهید

ادامه ....

کتاب کار پائیزک-ویژه سنین 3-4 سال :

مروری بر خلاصه کتاب:

- کتاب حاضر شامل مجموعه آموزش‌هایی جهت گروه سنی 3 تا 4 سال می‌باشد. سعی شده در این کتاب آموزش‌هایی طبقه‌بندی شده برای هر ماه به صورت مجزا قرار داده شود.

- سعی کنید مجموعه آموزش‌های هرماه حتماً‌ در همان ماه انجام شده و کودکان را راهنمایی کنید که کارهای مربوط به هر صفحه را در همان روز انجام بدهند.

- در پایان هر ماه فعالیت‌های پیشنهادی در ارتباط با واحدهای مورد آموزش قرار داده شده است.

- از فعالیت‌های پیشنهادی هر کدام را که مایل هستید با وسایل آن را در اختیار دارید با کودکان انجام دهید می‌توانید از پیشنهادات ایده گرفته و کارها و فعالیت‌های متفاوتی انجام بدهید

ادامه ....

کتاب کار بهارک-ویژه سنین 4-5 سال :

مروری بر خلاصه کتاب:

- کتاب حاضر شامل مجموعه آموزش‌هایی جهت گروه سنی 4 تا 5 سال می‌باشد. سعی شده در این کتاب آموزش‌هایی طبقه‌بندی شده برای هر ماه به صورت مجزا قرار داده شود.

- سعی کنید مجموعه آموزش‌های هرماه حتماً‌ در همان ماه انجام شده و کودکان را راهنمایی کنید که کارهای مربوط به هر صفحه را در همان روز انجام بدهند.

- در پایان هر ماه فعالیت‌های پیشنهادی در ارتباط با واحدهای مورد آموزش قرار داده شده است.

- از فعالیت‌های پیشنهادی هر کدام را که مایل هستید با وسایل آن را در اختیار دارید با کودکان انجام دهید می‌توانید از پیشنهادات ایده گرفته و کارها و فعالیت‌های متفاوتی انجام بدهید

ادامه ....

کتاب کار بهارک-ویژه سنین 3-4 سال :

مروری بر خلاصه کتاب:

- کتاب حاضر شامل مجموعه آموزش‌هایی جهت گروه سنی 3 تا 4 سال می‌باشد. سعی شده در این کتاب آموزش‌هایی طبقه‌بندی شده برای هر ماه به صورت مجزا قرار داده شود.

- سعی کنید مجموعه آموزش‌های هرماه حتماً‌ در همان ماه انجام شده و کودکان را راهنمایی کنید که کارهای مربوط به هر صفحه را در همان روز انجام بدهند.

- در پایان هر ماه فعالیت‌های پیشنهادی در ارتباط با واحدهای مورد آموزش قرار داده شده است.

- از فعالیت‌های پیشنهادی هر کدام را که مایل هستید با وسایل آن را در اختیار دارید با کودکان انجام دهید می‌توانید از پیشنهادات ایده گرفته و کارها و فعالیت‌های متفاوتی انجام بدهید

ادامه ....

تعداد 1-6          کل مطالب 6