کتاب مرجع مثلثات

خواهشمندیم قبل از مطالعه به مطالب زیر توجه کنید:
دانش‌آموزان دبیرستانی به صورت زیر می‌توانند از این کتاب استفاده کنند:
سال اول: فصل ۱ به همراه فصل ۸ که مربوط به راهنمایی و جواب آخر تمرینات است.
سال دوم: فصول ۱ تا ۳ به خصوص فصول ۲ و ۳ به همراه فصل ۸
سال سوم رشته‌ی ریاضی- فیزیک * فصول ۱ تا ۷ به خصوص فصول ۴ تا ۷ به همراه فصل ۸
سال سوم رشته‌ی علوم تجربی * فصول ۱ تا ۴ و ۶ به همراه فصل ۸
سال چهارم رشته‌ی ریاضی- فیزیک * تمام فصول و به خصوص فصلی که در CD تحت عنوان «مثلثات در مباحث مختلف» است.
سال چهارم رشته‌ی تجربی * تمامی فصول غیر از فصول ۵ و ۷
کتاب به هشت فصل با عناوین زیر تقسیم و تدوین شده‌ است:

۱) فصل اول: نسبت‌های مثلثاتی در دایره مثلثاتی
۲) فصل دوم: روابط مثلثاتی در دایره مثلثاتی
۳) فصل سوم: توابع مثلثاتی
۴) فصل چهارم: نسبت‌های مثلثاتی زوایای مرکب
۵) فصل پنجم: روابط تبدیل به جمع و جمع به ضرب
۶) فصل ششم: معادلات مثلثاتی
۷) فصل هفتم: توابع معکوس مثلثاتی
۸) فصل هشتم: راهنمایی حل و جواب آخر تمرینات
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....

برچسب ها : مرجع مثلثات-

.