کتاب جمع بندی زیست شناسی

این کتاب از چندین بخش تشکیل شده است که به صورت زیر می باشد .
بخش اول شامل 11 فصل با درس نامه های خلاصه و نکته ای است . این 11 فصل بر اساس رویکرد جدید کنکور سرارسی نسبت به آن فصل ها انتخاب شده اند . بخش دوم شامل قیدهاست . در این بخش شما دو گروه قید می بینید .
الف ) قید های خط به خط : این گروه از قید ها از متن کتاب درسی عینا استخراج شده است . و به صورت جاهای خالی و پاسخ نامه آمده است .
ب ) قید های استنباطی : این گروه از قید ها از متن کتاب درسی عینا استخراج نشده بلکه از متن کتاب درسی استنباط شده است . دلیل این گردآوری این است که در کنکورهای سراسری اخیر از جملاتی که در آن ها قید وجود نداشت به صورت قید تست طرح کردند .
این روند به گونه ای مد شده که هر سال حداقل یک تست به صورت قید استنباطی طرح می شود .
ج ) بخش سوم شامل هشت آزمون است . هر آزمون دارای 50 تست تالیفی می باشد . که زمان پیشنهادی برای پاسخ گویی 37 دقیق است .
همه تست های آزمون های تالیفی و دارای قالب و روانشناسی کنکور سراسری هستند . با استفاده از این آزمون ها و مطالعه پاسخ های تشریحی آنها می توانید به تسلط مورد نیاز برای پاسخگویی به تست های زیست در کنکور سراسری برسید .

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....