کتاب محاسبات عددی - ریاضیات مهندسی :

شما قادر خواهید بود با استفاده از سرفصل های زیر معادلات غیر قابل حل به روش کلاسیک را حل کنید:

پس سر فصل های این کتاب شامل موارد زیر می شود :

خطاها
حل عددی معادلات f(x)=0
درونیابی و برونیابی
مشتق گیری و انتگرال گیری عددی
روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی
ماتریس ها و حل دستگاه های معادلات خطی و غیر خطی
تعیین مقادیر ویژه ماتریس ها
روش حداقل مربعات

ادامه ....

تعداد 1-1          کل مطالب 1