کتاب محاسبات عددی - ریاضیات مهندسی

شما قادر خواهید بود با استفاده از سرفصل های زیر معادلات غیر قابل حل به روش کلاسیک را حل کنید:

پس سر فصل های این کتاب شامل موارد زیر می شود :

خطاها
حل عددی معادلات f(x)=0
درونیابی و برونیابی
مشتق گیری و انتگرال گیری عددی
روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی
ماتریس ها و حل دستگاه های معادلات خطی و غیر خطی
تعیین مقادیر ویژه ماتریس ها
روش حداقل مربعات

عرضه شده توسط : مدیریت فایلند
ادامه ....

برچسب ها : محاسبات عددی - ریاضیات مهندسی