جزوه مطالعات نهم :

درس 12تا24 که در امتحانات خرداد 80درصد سوالات خرداد از فصل7 تا 12 است کلاس نهم

ادامه ....

فارسي نهم ساختمان واژه :

ساده- مركب- مشتق- مركب -مشتق مركب

ادامه ....

تعداد 1-2          کل مطالب 2