کتاب موضوعی- تصویرنامه ی زیست کنکور

*بررسی تمام تصاویر کتاب های درسی سال دوم ، سوم و چهارم دبیرستان

*طرح تست به همراه پاسخ تشریحی از تمام تصاویر کتاب درسی

*شامل تمامی سوالات تصویری کنکورهای 86 تا 93

*دارای آرمونک های کوتاه از هر فصل کتاب درسی

*دارای 3 آزمون جامع تصویری به همراه جاندارنامه تصویری

*راهنمای حل تست های تصویری کنکور
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....