کتاب موضوعی- مفاهیم و تناسب های معنایی ادبیات

*در بردارنده ی تمامی مفاهیم کتاب های ادبیات 4،3،2 و زبان فارسی 3

*آموزش مفاهیم کلی و موضوعی تکمیلی

*بررسی تناسب های سطر به سطر کتاب های درسی

*دارای حدود چهار هزار بیت متناسب مفهومی کتابی و فراکتابی

*تست های برگزیده ی سراسری و تالیفی

*آموزش نحوه ی درست خوانی و پاسخ گویی به تست های مفهومی
 

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....